CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GÓP PHẦN CHIA SẺ KHÓ KHĂN CÙNG ĐỒNG NGHIỆP